Natječaj za stručnog referenta-informatora i radnika na održavanju

 

Javna ustanova „Park prirode Učka” raspisuje natječaj za radna mjesta:

 

      1.  Stručni referent-informator

           (rad u info-punktu / suvenirnici na Učki)……….. 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme

           Uvjeti:  - srednja stručna sprema turističkog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera

                         - aktivno znanje dva svjetska jezika

                         - znanje rada na PC-u

                         - posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

                         - probni rad 2 mjeseca 

 

       2. Radnik na održavanju…….. 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

            Uvjeti:  - SSS ili KV

                         - posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

                         - probni rad 1 mjesec

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podatcima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda, izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), odnosno Uvjerenje izdano putem sustava E-građani, presliku vozačke dozvole.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Nepravodobne i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. O izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati iskIjučivo pisanim putem na adresu Javna Ustanova Park prirode Učka”, Liganj 42, 51415 Lovran, uz naznaku «za natječaj».