Natječaj za stručnog voditelja

Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Učka”, nakon pribavjene suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 112-01/14-01/04, URBROJ: 517-03-1-1-17-557) od 08. ožujka 2017. godine, na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode raspisuje

 

NATJEČAJ

 za stručnog voditelja/voditeljicu Javne ustanove „Park prirode Učka”

1 izvršitelj/ica na mandatno razdoblje od 4 godine.

 

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci

– aktivno znanje jednoga stranog jezika

– poznavanje rada na PC-u

–  posjedovanje vozačke dozvole za B-kategoriju.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)

– preslik domovnice

– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda

– dokaz o znanju stranog jezika

– preslik vozačke dozvole

–   izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), odnosno Uvjerenje izdano putem sustava E-građani

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima. Rok za podnošenje prijava: 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova „Park prirode Učka”, Liganj 42, 51415 Lovran, s naznakom:

„Ne otvaraj – natječaj za stručnog voditelja”.