Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik/ca za pripremu i provedbu projekata

Javna ustanova „Park prirode Učka” raspisuje natječaj za radno mjesto:

1. Stručni suradnik/ca za pripremu i provedbu projekata – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od dvije godine

Uvjeti:
- magistar struke, specijalist struke odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju područja prirodnih, biotehničkih, društvenih, tehničkih ili humanističkih znanosti
-  jedna godina radnog iskustva u struci ili pripravnik
-  aktivno znanje engleskog jezika
-  znanje rada na PC-u
-  posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
-  probni rad 3 mjeseca

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)
– preslik domovnice
– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda
– dokaz o znanju stranog jezika
– preslik vozačke dozvole
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), odnosno Uvjerenje izdano putem sustava E-građani

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti zakonom propisanu dokumentaciju kojom dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti. Takav kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017) je:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za podnošenje prijava: 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.