Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik/ca za pripremu i provedbu projekata

Javna ustanova „Park prirode Učka”, raspisuje natječaj za radno mjesto: 

1. Stručni suradnik/ca za pripremu i provedbu projekata – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od dvije godine

Uvjeti:

  • magistar struke, specijalist struke odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju područja prirodnih, biotehničkih, društvenih, tehničkih ili humanističkih  znanosti
  • jedna godina radnog iskustva u struci ili pripravnik
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • znanje rada na PC-u
  • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
  • probni rad 3 mjeseca

Uz prijavu je potrebno priložiti:

–  životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)

– preslik domovnice

– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod

izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda

– dokaz o znanju stranog jezika

– preslik vozačke dozvole

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), odnosno Uvjerenje izdano putem sustava E-građani

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti zakonom propisanu dokumentaciju kojom dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti. Takav kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017) je:     https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati isključivo pisanim putem na adresu Javna Ustanova „Park prirode Učka”, Liganj 42, 51415 Lovran, uz naznaku «za natječaj».