Natječaj za stručnog referenta informatora i radnika na održavanju

Javna ustanova ”Park prirode Učka”, raspisuje natječaj za radna mjesta:

 

  1. 1.       Stručni referent- informator

           (rad u info-punktu/suvenirnici na Učki)………2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme

Uvjeti:     -    srednja stručna sprema turističkog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg

smjera

-          aktivno znanje dva svjetska jezika

-          znanje rada na PC-u

-          posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

-          probni rad 2 mjeseca

 

  1. 2.       Radnik na održavanju……..1 izvršitelj/ica na  određeno vrijeme

Uvjeti:     -    SSS ili KV

-          posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

-          probni rad 1 mjesec

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), odnosno Uvjerenje izdano putem sustava E-građani,  presliku vozačke dozvole.

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti zakonom propisanu dokumentaciju kojom dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti. Takav kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017) je:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Nepravodobne i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. O izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati isključivo pisanim putem na adresu Javna Ustanova ”Park prirode Učka”, Liganj 42, 51415 Lovran, uz naznaku «za natječaj».