Natječaj za stručnog voditelja

Upravno vijeće Javne ustanove »Park prirode Učka«, nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 112-01/18-01/06, URBROJ: 517-02-1-1-18-1210) od 04. listopada 2018. godine, na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode  raspisuje

NATJEČAJ

za stručnog voditelja/voditeljicu Javne ustanove »Park prirode Učka« – 1 izvršitelj/ica na mandatno razdoblje od 4 godine.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih ili

tehničkih područja

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci

– aktivno znanje jednoga stranog jezika

– poznavanje rada na PC-u

– posjedovanje vozačke dozvole za B-kategoriju.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)

– preslik domovnice

– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u

elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima

evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na

šalterima područnih službi/ureda

– dokaz o znanju stranog jezika

– preslik vozačke dozvole

–uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

odnosno Uvjerenje izdano putem sustava E-građani

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti zakonom propisanu dokumentaciju kojom dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti. Takav kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017) je:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Rok za podnošenje prijava: 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova »Park prirode Učka«, Liganj 42, 51415 Lovran, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za stručnog voditelja«.

Skip to content