Istraživanja i projekti

ISTRAŽIVANJA

Znanstvena istraživanja i inventarizacija

Svrha znanstvenih istraživanja, odnosno inventarizacije prirodnih i drugih resursa Parka prirode Učka, je dobiti sliku njihova stvarnog stanja, a u cilju utvrđivanja i provedbe adekvatnih mjera upravljanja. Pri odabiru područja znanosti i struke za koja se provode spomenute aktivnosti krenulo se od inventure postojećih i dostupnih vjerodostojnih podataka.

Poslovi istraživanja i inventarizacije iniciranih i financiranih od strane Javne ustanove “Park prirode Učka”:

 

FLORA I VEGETACIJA

Kartiranje flore PP Učka
izvršitelj: PMF Zagreb, Prirodoslovni muzej Rijeka i Hrvatsko botaničko društvo

Horološke, ekološke i fitocenološke značajke učkarskog endema Campanula tommasiniana (Campanulaceae) s mjerama zaštite i planom upravljanja
izvršitelj: Prirodoslovni muzej Rijeka

Izrada check-liste vaskularne flore na području PP Učka
izvršitelj: JU PP Učka

Izrada crvenog popisa flore PP Učka
izvršitelj: JU PP Učka

Vegetacijske značajke bukovih šuma na području PP Učka
izvršitelj: Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu

FAUNA

Ptice grabljivice PP Učka
izvršitelj: Eko-centar Caput Insulae-Beli

Valorizacija ornitofaune i njenih staništa na području PP Učka
izvršitelj: Eko-centar Caput Insulae-Beli

Utvrđivanje strukture zajednica ptica gnjezdarica na području Vele drage s prijedlogom privremenih mjera upravljanja i zaštite
izvršitelj: Eko-centar Caput Insulae-Beli

Inventarizacija ornitofaune, kategorizacija i valorizacija ptičjih vrsta i staništa kanjona Vela draga i vršnog dijela Učke
izvršitelj: HAZU, Zavod za ornitologiju

Monitoring ptica od posebnog značaja za zaštitu i očuvanje na području PP Učka
izvršitelj: Udruga za biološka istraživanja BIOM

Inventarizacija ornitofaune, kategorizacija i valorizacija ptičjih vrsta i staništa na području PP Učka s posebnim osvrtom na birdwatching
izvršitelj: Ivan Budinski

Izrada plana za očuvanje postojećih aktivnih parova surog orla na području Učke i Ćićarije
izvršitelj: Udruga za biološka istraživanja BIOM

Istraživanje udjela sparenih mužjaka vrtne strnadice u ukupnoj populaciji
izvršitelj: Udruga za biološka istraživanja BIOM

Organizacija prstenovačkog kampa
izvršitelj: JU PP Učka i Udruga za biološka istraživanja BIOM

Inventarizacija faune špilja i jama PP Učka
izvršitelj: Hrvatsko biospeleološko društvo

Istraživanje raznolikosti i brojnosti faune šišmiša na području PP Učka
izvršitelj: JU PP Učka

Inventarizacija faune danjih leptira PP Učka
izvršitelj: doc.dr. Mladen Kučinić (PMF, Zagreb)

Inventarizacija i istraživanje faune kornjaša u PP Učka
izvršitelj: Udruga za biološka istraživanja BIOM (voditelj: mr.sc. Lucija Šerić-Jelaska)

Biološka raznolikost i inventarizacija vodozemaca i gmazova na području PP Učka
izvršitelj: Irena Grbac (HPM, Zagreb)

Istraživanje rasprostranjenosti crnog daždevnjaka (Salamandra atra), običnog daždevnjaka (Salamandra salamandra), obične krastače (Bufo bufo) te šumske smeđe žabe (Rana dalmatina) u šumskim staništima PP Učka
izvršitelj: Udruga za biološka istraživanja BIOM i Hrvatsko herpetološko društvo Hyla

Istraživanje herpetofaune i alohtonih vrsta riba u lokvama PP Učka
izvršitelj: Udruga studenata biologije BIUS

Preliminarna istraživanja o fauni grinja na planini Učka
izvršitelj: Virna Klarić (diplomski rad)

 

STANIŠTA I EKOSUSTAVI

Istraživanje speleoloških objekata na području PP Učka i izrada katastra
izvršitelj: Speleološka Udruga Spelunka

 

STRUČNE / SEKTORSKE STUDIJE

Prijedlog nacrta arheološke topografije na području PP Učka
izvršitelj: mr.sc. Martina Blečić

Istraživački projekt za potrebe planiranja razvojne politike PP Učka – stavovi žitelja i korisnika
izvršitelj: dr. sc. Igor Kardum

Inventarizacija i izrada poučnih materijala o geološkim pojavama na području PP Učka
izvršitelj: Minerološko-petrografski odjel Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

Valorizacija arheološke povijesne baštine na području PP Učka
izvršitelj: mr.sc. Martina Blečić

Restauracija fontane “Voda Josipa II.”
izvršitelj: Zvonimir Kamenar

Povoljnosti i ograničenja uključenosti naselja Lovranska Draga u PP Učka
izvršitelj: Ivan Martinić

Hidrološka analiza vodnih pojava na području PP Učka s primjenom GIS-tehnologije
izvršitelj: Andrija Rubinić

Fizičko-ekološki prihvatni kapacitet Vojaka
izvršitelj: Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu

 

OSTALE ISTRAŽIVAČKE AKCIJE I IZRADE DISERTACIJA

Program praćenja stanja elemenata okoliša na području PP Učka
izvršitelj: JU PP Učka

Škola u prirodi Parka prirode Učka – program edukacije za djecu predškolske i školske dobi
izvršitelj: JU PP Učka

Izrada tekstova o povijesti Učke za potrebe stalnog postava izložbe na Vojaku
izvršitelj: Saša Dmitrović

Botanička poučna staza unutar PP Učka
izvršitelj: Ivana Babić

Terensko istraživanje slavenskog sakralnog prostora između vrha Perun, zaseoka Trebišća i Suhog vrha
izvršitelj: JU PP Učka u suradnji s brojnim institucijama i pojedincima

Znanstveno-istraživački kamp
izvršitelj: Udruga studenata biologije BIUS

Inventarizacija svih kulturno-baštinskih lokaliteta PP Učka
izvršitelj: JU PP Učka

Terensko istraživanje za potrebe izrade konzervatorskih podloga naselja Lovranska Draga
izvršitelj: JU PP Učka i studenti Filozofskog fakulteta u Rijeci

Transhumancija – transnacionalizam, šar-planinski ovčari na Učki
izvršitelj: Grga Frangeš

Tradicijska kultura kao osnova strategije održivog razvoja zaštićenih područja
izvršitelj: Grga Frangeš (doktorski rad)

Utjecaj abiotičkih ekoloških čimbenika i stanišnih tipova na raznolikost faune ptica Parka prirode Učka
izvršitelj: Marin Grgurev (magistarski rad)
PROJEKTI

Međunarodni projekti

Uspostava mreže krških prekograničnih zaštićenih područja (KAM – Karst assocciated management: Establishment of a cross-border net of karst protected area and common management)
izvršitelj: JU PP Učka i RP Škocjanske Jame

Izrada modela za očuvanje bioraznolikosti hrvatskih travnjaka
izvršitelj: JU PP Žumberak Samoborsko gorje, FFI (Flora and Fauna International) i JU PP Učka

Uređenje edukativnog prostora na otvorenom “Oko Učke” (“Eye of Učka”)
izvršitelj: JU PP Učka

Istraživanja u suradnji s drugim istraživačima i institucijama:

Terenska istraživanja arheoloških lokaliteta – Pupićina peć
izvršitelj: University of Cambridge, Department of Archaeologym, Arheološki muzej Istre

Terenska istraživanja arheoloških lokaliteta na području Molinarske drage – PP Učka
izvršitelj: University of Cambridge, Department of Archaeologym, Arheološki muzej Istre

Istraživanje rasprostranjenosti hrvatske žutike (Berberis croatica) na području PP Učka
izvršitelj: mr.sc. Ksenija Karlović (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Investicijski projekti

Zaštita i restauracija fontane “Voda Josipa II.”
izvršitelj: JU PP Učka

Očuvanje i stavljanje u funkciju eko turizma vršnog dijela Učke i uređenje vidikovca na Vojaku
izvršitelj: JU PP Učka

Izrada geološke poučne staze “Vela draga”
izvršitelj: JU PP Učka

Izrada poučne staze “Plas”
izvršitelj: JU PP Učka

Izrada poučne staze “Slap”
izvršitelj: JU PP Učka

Izrada projekta “Učka Outdoor”
izvršitelj: JU PP Učka

Izrada projekta “Obnova izvora na izvorištu Korita”
izvršitelj: JU PP Učka

Izrada info-punkta na Poklonu i popratni sadržaji
izvršitelj: JU PP Učka

Izrada mitsko-povijesne poučne staze “Trebišća-Perun”
izvršitelj: JU PP Učka

Uređenje “Malikove staze”
izvršitelj: JU PP Učka

Uređenje planinarske staze Poklon – Vojak
izvršitelj: JU PP Učka

Uređenje kule-vidikovca na Vojaku
izvršitelj: JU PP Učka

Izgradnja centra za posjetitelje
izvršitelj: JU PP Učka

Skip to content