Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Učka“ raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove

Temeljem Zakona o Ustanovama, Zakona o zaštiti prirode i Statuta Javne Ustanove “Park prirode Učka” Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Učka“ raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za  imenovanje ravnatelja/ice Ustanove

 

Uvjeti:

-          Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja

-          najmanje pet godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti:

-          životopis,

-          ovjerenu presliku dokaza o stručnoj spremi,

-          presliku domovnice,

-          povrdu HZMO-a o radnom stažu,

-          izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

-          program rada za mandatno razdoblje.

Ravnatelja/icu imenuje ministar zaštite okoliša i energetike na mandat od 4 godine.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O imenovanju  kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

JAVNA USTANOVA «PARK PRIRODE UČKA»

LIGANJ 42

51415 LOVRAN

s naznakom Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice“.

Skip to content