Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

Upravno vijeće Javne ustanove »Park prirode Učka«, nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 112-01/18-01/06, URBROJ: 517-02-1-1-18-1210) od 04. listopada 2018. godine, na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode  raspisuje

NATJEČAJ

za stručnog voditelja/voditeljicu Javne ustanove »Park prirode Učka« – 1 izvršitelj/ica na mandatno razdoblje od 4 godine.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih ili

tehničkih područja

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci

– aktivno znanje jednoga stranog jezika

– poznavanje rada na PC-u

– posjedovanje vozačke dozvole za B-kategoriju.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)

– preslik domovnice

– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da osiguranik podnese zahtjev u

elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima

evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na

šalterima područnih službi/ureda

– dokaz o znanju stranog jezika

– preslik vozačke dozvole

–uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

odnosno Uvjerenje izdano putem sustava E-građani

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti zakonom propisanu dokumentaciju kojom dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti. Takav kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017) je:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Rok za podnošenje prijava: 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova »Park prirode Učka«, Liganj 42, 51415 Lovran, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za stručnog voditelja«.

Ostale objave

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content