JAVNI POZIV ZA DODJELU KONCESIJSKIH ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE TRGOVAČKE DJELATNOSTI

 

 

Na temelju članaka 188. i 189. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/ 18, 14/19), odluke Upravnog vijeća Javne ustanove “Park prirode Učka”, KLASA: UP/I 372-01/19-01/01 URBROJ: 2156/02-06-07/01-19-1 od 10. srpnja 2019. i članka 14. Statuta Javne ustanove ” Park prirode Učka”, raspisuje se

 

 

JAVNI POZIV

za dodjelu koncesijskog odobrenja na vremensko razdoblje do 31. prosinca 2019.

 

 

l. Predmet ovog javnog poziva je dodjela pet koncesijskih odobrenja za obavljanje trgovačke djelatnosti na prostoru Parka prirode Učka u drvenim montažnim kioscima, (površine 4 m² ) s pripadajućom opremom, na prostoru parkirališta na Poklonu, na vremensko razdoblje do 31. prosinca 2019.

 

2. Dopuštene djelatnosti koja se smiju obavljati u navedenim objektima su:

- pružanje usluga prodaje autohtonih poljoprivrednih,prehrambenih ili kozmetičkih proizvoda, te autohtonih alkoholnih pića

 

3. Pisana ponuda mora sadržavati:

- osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe (naziv, adresa,OIB,  tel./ fax),

- opis asortimana koji ponuditelj namjerava nuditi na prodajnom mjestu,

- preslika osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba (obrtnik),

- ponuđenu naknadu (minimum 500,00 kn + PDV mjesečno)

- dokaz o pravnom statusu ( izvadak iz  sudskog registra, obrtnica, rješenje ili dr.)

-dokaz o ispunjenju dospjelih obveza poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne

starijeg od 30 dana od objave natječaja ,

 

4. Korisnik koncesijskog odobrenja radom objekata ne smije ni na koji način negativno utjecati na

zaštićeno područje Parka, a posebno ne može:

-mijenjati izgled objekta u kojoj se obavlja djelatnost bez prethodnog izričitog dopuštenje Ustanove;

-isticati reklamne oglase, posebno svjetleće na objektu ili uokolo njega te kori stiti reklamnu

ugostiteljsku opremu na vanjskom prostoru osim naziva tvrtke odnosno obrta na samom objektu maksimalnih dimenzija 100×30 cm );

-organizirati za svoje potrebe parkirališni prostor ili bilo kakav oblik organizacije prijevoza bez izričitog

dopuštenja Ustanove;

-remetiti bukom ili jakim svjetlom postojeći noćni mir područja;

-skladištiti ili odlagati zalihe robe ili ambalaže na otvorenim ili vidljivim prostorima oko ili uz

objekt;

-koristiti opremu i inventar koji se po svom izgledu ne uklapaju u okoliš ili su izrađeni od materijala koji nisu prihvatljivi okruženju ili ne udovoljavaju standardima i normama u trgovačkoj djelatnosti;

-koristiti vanjske pultove za trgovinu za čije postavljanje nije ishođena suglasnost Javne ustanove.

-ponuditelj ne smije imati dospjeli dug prema ovoj Javnoj ustanovi.

Korisnik koncesijskog odobrenja naročito mora:

-osigurati sakupljanje i odvoz svog otpada koji nastane radom objekata i zbrinuti ga izvan zaštićenog

područja na posebno zakonom propisani način;

 

5. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja (JU “Park prirode Učka”, Liganj 42, 51415 Lovran) ili preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno : (ne otvaraj – ponuda za koncesijsko odobrenje objekti na Poklonu). Ponude se zaprimaju radnim danom u uredovno vrijeme Ustanove od 08,00 do 16,00 sati.

Nepotpune i nepravodobno zaprimljene ponude, kao i one koje ne udovoljavaju uvjetima ovog poziva neće se razmatrati.

 

6.Rok za dostavu ponuda je deset dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Javne ustanove ”Park prirode Učka”. Ponuda dostavljena  nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježit će se kao zakašnjela, te će se neotvorena vratiti pošiljatelju bez odgode. Otvaranje ponuda održati će se na nejavnoj sjednici Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog prikupljanja ponuda ( U daljnjem tekstu Povjerenstvo) koja će se održati najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

7. Pet najpovoljnijih  ponuditelja dužno je u roku od osam dana od dana dostave Odluke o odabiru   sklopiti ugovor s ovom Javnom ustanovom u kojemu će se urediti međusobna prava i obveze, a ukoliko netko od odabranih ne potpiše Ugovor  smatrati će se da je odustao i djelatnost će biti dodijeljena sljedećem najpovoljnijem ponuditelju .

Svaki pojedinačni ponuditelj može dati ponudu samo za jedan objekt.

 

8.Odabrati će se pet najpovoljnijih ponuditelja.  Kriterij za odabir ponuda je zadovoljavanje uvjeta javnog poziva , najviša ponuđena cijena(minimalna početna cijena iznosi 500,00 kn + PDV  mjesečno) te će se ponude rangirati po tom kriteriju. Prvorangirani ponuditelj ima prednost pri odabiru objekta, drugorangirani drugi bira objekt i tako dalje dok se ne odaberu svi objekti. U slučaju da dvije ili više ponuda budu jednako ocijenjene, prednost pri  odabiru i izboru objekta ima ranije zaprimljena ponuda.

Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog prikupljanja ponuda

 

Prijavnica za javni poziv nalazi se na sljedećem linku: Zahtjev za dodjelu koncesijskih odobrenja

 

Skip to content