Javna ustanova Park prirode Učka
Liganj 42
51415 Lovran
Hrvatska

Javna ustanova Park prirode Učka, na temelju Statuta Javne ustanove Park prirode Učka (Klasa: 012-03/14-01/01, Urbroj: 2156/02-06-07/01-14-4, od 19.rujna 2014.), Pravilnika o radu Javne ustanove Park prirode Učke (KLASA:003-05/18-01/01, URBROJ: 2156-02-06-07/01-18-2 od 28. veljače 2018.), Odluke Upravnog vijeća javne ustanove Park prirode Učka (KLASA:007-02/24-01/01, URBROJ: 2157-3-6-07-24-14 od 29. veljače 2024.), Pravilnika o izmjenama pravilnika o radu (KLASA:007-02/24-01/01, URBROJ: 2157-3-6-07-24-15, od 29. veljače 2024.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Park prirode Učka (KLASA: 007-01/22-01/01; URBROJ: 2157-3-6-07/01-22-3 od 18. srpnja 2022. godine), Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Narodne novine 155/23), te Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine 22/24), raspisuje natječaj za zapošljavanje na radno mjesto:

 

 

  1. Suradnik ………..2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

 

 

Radno mjesto Suradnik, sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Narodne novine 155/23) i Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine 22/24), prevedeno je sa radnog mjesta Stručni suradnik za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti (u Odjelu stručnih poslova zaštite, očuvanja i održivog korištenja), odgovara istom radnom mjestu, te se konstatira da uvjeti za navedeno radno mjesto, opis poslova i zadatka ostaju nepromijenjeni, a opisani su i sastavni su dio Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Park prirode Učka (KLASA: 007-01/22-01/01; URBROJ: 2157-3-6-07/01-22-3 od 18. srpnja 2022. godine).

 

 

Uvjeti za radno mjesto:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja – prirodnih znanosti polja biologije ili interdisciplinarnih prirodnih znanosti,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • znanje engleskog jezika,
  • znanje rada na osobnom računalu,
  • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:

–  životopis

–  preslik diplome/svjedodžbe

–  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

–  dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

–  uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e –Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama)

–  dokaz o znanju stranog jezika

–  preslika vozačke dozvole

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se OSOBNO ili POŠTOM preporučeno u roku od 10 (deset) dana od objave natječaja u ”Narodnim novinama” na adresu: Javna ustanova Park prirode Učka, Poklon 8, Vela Učka, 51414 Ičići, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za zapošljavanje «. 

 

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 3.,47., 48., 49, i 50. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na javni natječaj kandidat/kinja daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

 

Natječaj za odabir provodi Povjerenstvo koje imenuje vršitelj dužnosti ravnatelja Ustanove. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi natječajni postupak. Na temelju rezultata provedenog postupka Povjerenstvo će predložiti vršitelju dužnosti ravnatelja izbor kandidate/tkinje za navedeno radno mjesto.

Za kandidata/tkinju koji ne pristupi razgovoru (intervju) smatra se da je odustao od natjecanja za radno mjesto.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr ), na portalu MojPosao, te na mrežnim stranicama Javne ustanove Park prirode Učka (http://www.pp-ucka.hr).

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 10 (deset) dana od objave natječaja u ”Narodnim novinama” na adresu: Javna ustanova Park prirode Učka, Poklon 8, Vela Učka, 51414 Ičići, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za zapošljavanje «.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o izboru kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Javna ustanova zadržava pravo poništenja natječaja.

 

Tekst natječaja možete preuzeti na: Natječaj za zapošljavanje – Suradnik.

Ostale objave

Jeste li znali?

Hranilište za supove

…da bjeloglavi supovi, inače ugrožena vrsta ptica u Hrvatskoj, često prelijeću Učku u potrazi za hranom? Nekada su se supovi i gnijezdili na Učki, a kako bi se doprinijelo očuvanju sjevernojadranske populacije u Parku je izgrađeno i hranilište, popularno nazvano i „restoran za supove“.

Staza Dvije kule

…da je 2018. godine u Lovranu otvorena šetnica  „Dvije kule“ koja spaja lovransku gradsku kulu na ulazu u stari grad s kulom na vrhu Vojaku? Šetnica ide postojećom planinarskom stazom, a uzduž su postavljene info-tabele o učkarskoj flori i fauni te nekoliko odmorišta.

Rimski sir

…da se na Učki još iz rimskog doba baštini proizvodnja „ukalupljenog“ ovčjeg sira posebnog okusa. Njegova je proizvodnja standardizirana uslijed njene uloge u prehranjivanju rimskih legija, a današnji tvrdi učkarski sir ne razlikuje se puno po recepturi od njegovog antičkog pretka.

Slavenska mitologija

…da je kanjon iznad Mošćeničke Drage prvim slavenski doseljenicima na Kvarner bio prostor njihovih najsvetijih vjerovanja? Lokalna toponimija s nazivima Perun, Babin grob i Voloski kuk svjedoče o staroslavenskom Perunovom kultu.

Himantoglossum adriaticum

...da se u PP Učka, između ostalih 30-ak vrsta orhideja koje tu obitavaju, nalazi i vrsta jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)? Ova NATURA2000 vrsta vrlo je zanimljiva zbog neobičnog izgleda cvijeta, prema kojem je i dobila ime - grč. himanto=remen, glossa=jezik.

Žuti mukač

...da je žuti mukač vrsta žabe koja ima specifičan način ponašanja kada se nađe u opasnosti?

Sivi puh

...da je sivi puh mali šumski glodavac koji spava zimski san čak 7 mjeseci, što znači da od svih sisavaca najdulje spava zimski san?

Danje paunče

..da je danje paunče vrsta danjeg leptira koji ulazi u razdoblje hormonalno kontroliranog mirovanja koje se naziva dijapauza?
Skip to content