Natječaj za stručnog suradnika – biologa

Javna ustanova ”Park prirode Učka”, raspisuje natječaj za radno mjesto:

 

-      Stručni suradnik/ca – biolog – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

 

  • magistar struke, specijalist struke odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju područja prirodnih znanosti polja biologije ili interdisciplinarnih prirodnih znanosti
  • jedna godina radnog iskustva u struci ili pripravnik
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • znanje rada na PC-u
  • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
  • probni rad 3 mjeseca

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku radne knjižice ili potvrdu o radnom stažu, izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) odnosno Uvjerenje izdano putem sustava E-građani, dokaz o znanju engleskog jezika i presliku vozačke dozvole. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Za kandidate koji prođu preliminarni odabir provesti će se razgovor i testiranje o čemu će biti obaviješteni putem e-maila ili telefonom. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru ili testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na  natječaj. O izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati isključivo pisanim putem na adresu Javna Ustanova ”Park prirode Učka”, Liganj 42, 51415 Lovran, uz naznaku «za natječaj».